ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  3 กันยายน 2564 การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและการตรวจราชการกรณีพิเศษ (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ Zoom Meeting) รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมรับการตรวจราชการจาก นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้ตรวจราชการฯ โดยการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 และการตรวจราชการกรณีพิเศษ (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ Zoom Meeting) โดยมี ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1, สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2, สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3, สพม.เพชรบูรณ์ ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการตรวจราช ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์ แห่งใหม่ >>ทั้งนี้มีกำหนดการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ 2 และกรณีพิเศษ ปี 2564 -ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์หรือผู้แทน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการฯ พร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในภาพรวมของจังหวัด ดังนี้ ประเด็นการตรวจราชกรณีปกติ แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความมั่นคง “การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรม ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาดW 2.ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน การจัดการศึกษาแบบทวิศึกษา และห้องเรียนอาชีพสู่การสร้างอนาคตให้ผู้เรียนมีอาชีพและมีงานทำ และ การจัดการศึกษาแบบทวิภาคี” 3.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ “การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC)W 4.ด้านการสร้างโอกาศและความเสมอภาคทางสังคม “การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย และการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส” 5.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ “การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และ โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง” ประเด็นการตรวจราชกรณีพิเศษ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การจัดการเรียนการสอนและมาตการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2.มาตการป้องกัน แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 -ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาหรือผู้แทน รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการฯ พร้อมปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1)นโยบายการจ่ายเงิน “เยียวยานักเรียน” ทุกคนทุกสังกัด คนละ 2,000 บาท 2)นโยบายอินเทอร์เน็ตฟรี หรือ เน็ตฟรี สำหรับการเรียนออนไลน์ 3)นบายการลดภาระงานครูและนักเรียน 4.)นโยบาย Sandbox Safety Zone in School และนโยบายเปิดเรียน ล่าสุด 5)นโยบายคืน ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนไม่ได้ใช้จ่าย ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ตามสัดสวนและเหมาะสม 6)นโยบายฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนทุกคน ล่าสุด -ผู้อำนวยการ ก.ศ.น.จังหวัดเพชรบูรณ์ รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1)การดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการฯ กรณีปกติ รอบ 2 2)การจัดการเรียนการสอน และการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1/2564 พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 3)การจัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเตรียมการและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขี้น 4)นโยบายการจ่ายเงิน “เยียวยานักเรียน” ทุกคนทุกสักกัด คนละ 2,000 บาท 5)นโยบายอินเทอร์เน็ตฟรี หรือ เน็ตฟรี สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ 6)นโยบายการลดภาระงานครูและนักเรียน 7)นโยบาย Sandbox Safety Zone in School และนโยบายเปิดเรียน ล่าสุด 8)นโยบายคืน ค่าใช้จ่ายที่โรงเรียนไม่ได้ใช้จ่าย ให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ตามสัดสวนและเหมาะสม 9)นโยบายฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนทุกคน ล่าสุด >>ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.สุรินทร์ แก้วมณี) สรุปผลการตรวจราชการและให้ข้อเสนอแนะ ปิดการประชุม

 

   อ่าน 64 ครั้ง