ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2564

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 11/2564 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom)” โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสือพงษ์ มิ่มมูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการ/เลขานุการ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้แทน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1,2,3, สพม.เพชรบูรณ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม อาทิเช่น >>เรื่องเสนอเพื่อทราบ -โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 -การดำเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ -การดำเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จากบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2563 -แนวปฏิบัติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 -ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา -การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา >>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) (ว 17/2552) -ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ประเมินด้านที่ ๑, ๒ และ ๓) (ว 17/2552) -ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ว 17/2552) -ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ( ว 21/2560) -ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 3 ผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ว 17/2552) -ขอความเห็นชอบการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ว 17/2552) -ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ให้ดำรงตำแหน่งครู -ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย -ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย -ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูโอนไปรับราชการ ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา -ขออนุมัติผลการประเมินผลงาน และขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน -ขออนุมัติผลการประเมินผลงาน และขออนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งที่มีประสบการณ์ ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ -ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) -ขออนุมัติประกาศตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) -ขอความเห็นชอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2564) เพิ่มเติม -ขอความเห็นชอบการจัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) -ขอความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปี พ.ศ.2561 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561) เฉพาะราย -การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา และสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงาน บริหารสถานศึกษาเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดในหน่วยงานทางการศึกษาใหม่ที่มีจำนวน นักเรียน 41-119 คน กรณีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเกษียณอายุราชการ (ติดเงื่อนไขการจัดสรรคืนอัตราตามที่ คปร.กำหนด) -ขออนุมัติเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังเกินเกณฑ์ไปสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด -ขออนุมัติกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างหลังจากการพิจารณาย้ายตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา -ขออนุมัติส่งคำร้องขอย้าย และขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) ไปต่างสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา -ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ -ขออนุมัติย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 -การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 112 ครั้ง