ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 11/2564

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรณ์ จัด“ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 11/2564 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom meeting)” โดยมี นายกำพล วันทา เป็นประธานการประชุมฯ ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเลขานุการ/กรรมการ พร้อมด้วย นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1,2,3, สพม.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคลเพื่อนำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณาต่อไป อาทิเช่น >>เรื่องเสนอเพื่อทราบ -การดำเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ -รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ ๑ -การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา -การเกลี่ยอัตรากำลังครูโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวกรณียุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา >>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ -ขอความเห็นชอบผลการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ -ขอความเห็นชอบนำวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการ -ขอความเห็นชอบแก้ไขวันอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครู ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ -การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) -ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร -ทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) -ความเห็นชอบผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(ว 17/2552) -การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ -ขอความเห็นชอบผลการประเมินครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู -ขอความเห็นชอบแก้ไขวันอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู -ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูช่วยปฏิบัติราชการ กรณีดูแลบิดา มารดา เจ็บป่วยร้ายแรง -ขอความเห็นชอบแก้ไขข้อมูลการย้ายโดยการเกลี่ยอัตรากำลัง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนครูตามตัว กรณียุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 - ขอความเห็นชอบโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ -ขอความเห็นชอบประกาศตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ขอความเห็นชอบใช้อัตราว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ -ขอความเห็นชอบยินยอมให้ใช้บัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน -ขอความเห็นชอบใช้อัตราว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ -ขอความเห็นชอบบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ.และระเบียบวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 41 ครั้ง