ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 “ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 13/2564”

รายละเอียด >>  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 13/2564 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom)” โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการ/เลขานุการ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้แทน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1,2,3, สพม.เพชรบูรณ์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม อาทิเช่น >>เรื่องเสนอเพื่อทราบ -การมอบหมายผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด -รายงานการดำเนินงานการจัดตั้ง ยุบ/รวม/เลิกและโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2563–2564 -รายงานผลสถานศึกษา/โรงเรียน ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบSandbox: Safety in School (Onsite) ภาคเรียนที่ 2/2564 -การดำเนินงานตามมติ กศจ.เพชรบูรณ์ -รับทราบการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย รอบที่ ๑ -การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา >>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ -ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ -ขอความเห็นชอบนำวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะครูชำนาญการ -การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ ๓) -ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) -ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ว 17/2552) -การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ -ขออนุมัติผลการประเมินครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู -ขออนุมัติแก้ไขวันอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้ผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู -ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูช่วยปฏิบัติราชการ กรณีดูแลบิดา มารดา เจ็บป่วยร้ายแรง -ขออนุมัติรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ -ขออนุมัติประกาศตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) (ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล) สังกัด สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 -ขออนุมัติประกาศตำแหน่งว่างเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) -ขออนุมัติใช้อัตราว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วยตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ -ขอความเห็นชอบยินยอมให้ใช้บัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน -ขออนุมัติใช้อัตราว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศ กศจ. เพชรบูรณ์ -ชออนุมัติบรรจุผู้ผ่านการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. >>ระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ -กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และอ่านหนังสือแตกสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ -การเสริมสร้างคุณลักษณะลูกพ่อขุนผาเมืองสำหรับผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 15 ครั้ง