ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ประชุม อกศจ.เพชรบูรณ์ ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2565

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรณ์ จัด“ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) ด้านบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2565 (ในรูปแบบของการประชุมแบบผสมผสานอยู่ในที่ประชุมและผ่านระบบ zoom meeting)” โดยมี ดร.สุทิศ ทองสนิทกาญจน์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1,2,3, สพม.เพชรบูรณ์ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม พิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคลเพื่อนำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณาต่อไป อาทิเช่น >>เรื่องเสนอเพื่อทราบ -การดำเนินงานตามมติ กศจ. เพชรบูรณ์ -แนวปฏิบัติการขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สายงานวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน >>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู ให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ -ขอความเห็นชอบผลการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ -ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร -การศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1, 2) - ขอความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 3 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ -ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษาในคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย -ขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย -ขอความเห็นชอบโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ -การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ-ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ -ขอความเห็นชอบกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างหลังจากการพิจารณาย้ายตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา -ขอความเห็นชอบกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างหลังจากการพิจารณาย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และระเบียบวาระอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคล ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

   อ่าน 54 ครั้ง