ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17

รายละเอียด >>  วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมต้อนรับนางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมคณะ ที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน “โครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย (โคก นอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง)” โดยมี นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวอรนลิน จินะฝั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ >>สำหรับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาพิเศษเปิดสอนนักเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง ในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนจำนวน 213 คน โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (นายดอน ปรมัตถ์วินัย) ดำเนินโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย“โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง” โดยได้ดำเนินการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียน และได้ดำเนินโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังขึ้นในโรงเรียน มีสี่กิจกรรมหลักประกอบด้วย การน้อมนำอารยเกษตรสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังพัฒนาการเรียนสู่สถานศึกษา การปรับรูปแบบแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐาน โคกหนองนาโมเดล ส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการอารยเกษตรให้คณะครูและนักเรียนในระดับชั้นการศึกษา และการอบรมขยายผลความรู้สู่ชุมชน โดยมีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัยพึ่งพาตนเอง เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และกตัญญูกตเวที ควบคู่ไปกับการพัฒนาชนบท แบบมีส่วนร่วมอย่างยังยืนโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครู นักเรียน ครูอารยเกษตร และผู้ปกครอง

 

   อ่าน 155 ครั้ง