ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 “ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 (ชุดใหม่)”

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ (อกศจ.เพชรบูรณ์) เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 (ชุดใหม่)” โดยมี ดร.บัณฑิต ครุฑางคะ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการฯ (ชุดใหม่) เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำเสนอ กศจ.เพชรบูรณ์ พิจารณาต่อไป อาทิเช่น >>เรื่องเสนอเพื่อทราบ -รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา -รับทราบรายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว >>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา -พิจารณาการแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8/2565 -พิจารณาการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของครอบครัวบ้านชาโลมและบ้านเรียนภคินวัฒน์ -พิจารณาการขอความเห็นชอบให้รวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และระเบียบวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุม ศธจ.เพชรบูรณ์

 

   อ่าน 37 ครั้ง