ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 โครงการงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565

รายละเอียด >>  วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“โครงการงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 (ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2565)” โดยมี ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรฯ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา ผู้บังคับบัญชา/สมาชิกยุวกาชาด และคณะกรรมการจัดงาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ จำนวนกว่า 350 คน ณ โดมโรงเรียนวิทยานุกูลนารี อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ >>ในการนี้ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานว่า การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาด เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชาจากส่วนต่าง ๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน และเผยแพร่กิจกรรมยุวกาชาดให้เจริญก้าวหน้ากว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และปลูกฝังจิตอาสาในหมู่ของสมาชิกยุวกาชาด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้จัดทำโครงการ มีผู้เข้าร่วมงานชุมนุมจาก 9 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ประกอบด้วย สมาชิกยุวกาชาด 144 คน ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด 18 คน คณะกรรมการจัดงาน 38 คน รูปแบบการจัดงาน ได้กำหนดจัดงานแบบค่ายพักแรม รวม 3 วัน 2 คืน จำแนกเป็นค่ายย่อย จำนวน 3 ค่าย ค่ายย่อยที่ 1 ได้แก่ “วรพินิต” ประกอบด้วย 1.โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 2.โรงเรียนเนินพิทยาคม 3.โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ ค่ายย่อยที่ ๒ “อังรีดูนังต์” ประกอบด้วย 1.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 2.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 3.โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม ค่ายย่อยที่ ๓ “ภาสกรวงศ์” ประกอบด้วย 1.โรงเรียนเพชรละครวิทยา 2.โรงเรียนหนองไผ่ 3.โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ >>ซึ่งจัดงานระหว่างวันเสาร์ที่ 24 กันยายน ถึง วันจันทร์ที่ 26 กันยายน ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด กิจกรรมสุขภาพ กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมพิเศษ ได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมรอบกองไฟ >>การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานหลายฝ่าย อาทิ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โดย นายพัชริน ภู่ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ อนุเคราะห์ในด้านอาคาร สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ สาธารณูปโภค นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือจากองค์กร บุคลากร เจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด วิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิหลายฝ่าย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สมควรได้รับการขอบคุณอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานการศึกษา/สถานศึกษา และบุคคลที่ให้การสนับสนุนการจัดงานชุมนุมฯ จำนวน 13 ราย >>หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี โรงเรียนเนินพิทยาคม โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม โรงเรียนเพชรละครวิทยา โรงเรียนหนองไผ่ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ นายพัชริน ภู่ชัย ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 1 นายสมบูรณ์ จันทา ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 2 นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผู้บังคับการค่ายย่อยที่ 3 >>มอบหนังสือสำคัญการจัดตั้งหมู่ยุวกาชาด จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 2.โรงเรียนบ้านหัวโตก

 

   อ่าน 74 ครั้ง