ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันอาทิตย์ 25 กันยายน 2565 ต้อนรับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ

รายละเอียด >>  วันอาทิตย์ 25 กันยายน 2565 เวลา 11.20 ที่ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อ.เมืองเพชรบูรณ์ ดร.ธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เดินทางมาตรวจราชการพร้อมมอยนโยบายข้าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายสุเมธธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ ให้การต้อนรับ โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจติดตามการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่บริเวณทางเชื่อมอาคาร 1 และ อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์เดิมมีจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 294,623 ราย เป้าหมายในปี 2565 คาดจะมีผู้ลงทะเบียน 300,000 ราย และได้ดำเนินการเชิงรุกเปิดจุดลงทะเบียนทั่วจังหวัดมียอดลงทะเบียนสะสมตั้งแต่วันที่ 5 -23 กันยายน 2565 ทั้งสิ้น 177,877 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.38 เทียบกับจำนวนผู้ที่เคยมีบัตร >>จากนั้น เวลา 11.30 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เข้ามอบนโยบาย ณ ห้องประชุมเมืองราด อาคาร 2 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดเพชรบูรณ์ อาทิการ การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โครงการ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมจังหวัดพบประชาชน โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบ-ผู้บ่มอิสระ ฤดูกาลผลิต 2562-2563 โครงการประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ฤดูการผลิต 2564-2565 การแก้ไขปัญหาราคาพืชผลเกษตรตกต่ำ และการแก้ไขปัญหาหมอกควัน นอกจากนี้ยังได้รับฟังปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้ ปัญหาอุทกภัย ที่เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัด และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จังหวัดเพชรบูรณ์ต้องการขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล >>โอกาสนี้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนงานที่สำคัญในระดับพื้นที่ และในช่วงสถานการณ์อุทกภัยได้มีการบูรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้อย่างทันท่วงที สำหรับปัญหาต่าง ๆ ที่จังหวัดขอสนับสนุนจากรัฐบาล จะให้กระทรวง กรม ที่รับผิดชอบ นำไปดำเนินอย่างเร่งด่วนต่อไป

 

   อ่าน 47 ครั้ง