ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 พิธีเชิญชุดกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวและหน่วยแพทย์พระราชทาน

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวธัญวลี ทองแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และคณะบุคลากร เข้าร่วม“พิธีเชิญชุดกันหนาวพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวและหน่วยแพทย์พระราชทาน ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์” โดย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญชุดกันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ชุด และจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 200 ชุด แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอน้ำหนาว กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ราษฎรที่ประสบภัยหนาว เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ >>นายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอน้ำหนาว กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย พื้นที่มีลักษณะลาดชันจากเหนือลงไปใต้ ตอนเหนือมีทิวเขาสูงตอนกลางพื้นที่ราบ และมีเทือกเขาขนาบกันไปทั้งสองข้างมีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า มีแม่น้ำป่าสักเป็นแม่น้ำสายหลักไหลผ่านตอนกลางของจังหวัดมีความยาวประมาณ 350 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพประมง และปศุสัตว์ ตามลำดับ ลักษณะอากาศในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ช่วงประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมจะมีอาการเย็นทั่วไป สำหรับพื้นที่สูงบนภูเขา จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี และอาจมีลมกระโชกแรงบางแห่งในบางวัน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ ส่งผลให้ในฤดูหนาวมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอน้ำหนาว อำเภอเขาค้อ และอำเภอหล่มเก่า >>โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ สำรวจพบว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาว มีความต้องการชุดกันหนาว จำนวน 24,577 ราย จังหวัดจึงมีแผนขอรับการสนับสนุนผ้าห่มกันหนาว และชุดกันหนาวจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยหนาวให้ควบคุมทั้ง 11 อำเภอ ในลำดับต่อไป สำหรับอำเภอน้ำหนาวแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน 7,098 ครัวเรือน รวมราษฎรทั้งสิ้น 18,695 คน ประสบภัยหนาวทั้งอำเภอ โอกาสนี้นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมยาสามัญประจำบ้าน ไปมอบ ให้กับผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 ราย ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงพระราชทานผ้าห่มกันหนาว ในครั้งนี้

 

   อ่าน 27 ครั้ง