ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 ประชุมชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา (โรงเรียนเอกชน)

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา (โรงเรียนเอกชน) ผ่านระบบ Zoom Meeting” โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดประชุม พร้อมด้วย นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน บุคลากร ศธจ.เพชรบูรณ์ และผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 52 แห่ง ๆ ละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ >>นางปุญญดา ชาวงค์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวรายว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตได้แจ้งการจัดกิจกรรมด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามกรอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริตกำหนด โดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคจัดกิจกรรมด้านป้องกันการทุจริต การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการบูรณาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมถึงการกำกับ ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม >>สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา แนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของครูผู้สอน ได้ >>โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 52 แห่ง ๆ ละ 2 คน และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน >>โดยมีกิจกรรม ดังนี้การชี้แจงสร้างการรับรู้ เรื่อง หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา/การประยุกต์ความรู้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน/แนวทางการกำกับ ติดตามการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา

 

   อ่าน 41 ครั้ง