ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษา การวิจัย

รายละเอียด >>  วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ “ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 5 หน่วยงาน ร่วมการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการให้บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกับ 5 หน่วยงาน” โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำผู้บริหารให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ที่เดินทางมาร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรณ์ ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ >>มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน มุ่งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการ ปฏิรูปประเทศและปฏิรูปการศึกษา เพื่อก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยได้นำยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี มาเป็นกรอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กำหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของไทยตามความเชี่ยวชาญ และความพร้อมของมหาวิทยาลัยในกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบัน และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การสร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน โดยมีหน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับประเทศเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนา การลงนามในครั้งนี้ เพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ นักศึกษา คณาจารย์ มหาวิทยาลัย ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน >>โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การให้บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างภีเครือข่ายการพัฒนา เพื่อยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่หรือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ นักศึกษา คณาจารย์ มหาวิทยาลัย ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนานวัตกรรม การให้บริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

   อ่าน 152 ครั้ง