ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบนิเทศการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียด >>  วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนารูปแบบนิเทศการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ปี 2566” โดยมี ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปีย ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนสถานศึกษานำร่อง 5 โรงเรียน จำนวน 120 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมบูรพา จ.เพชรบูรณ์ >>นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมระดับจังหวัด และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร และครูผู้สอนของสถานศึกษานำร่อง ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่ และผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 จนถึงปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน ดังนี้ 1) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 2) ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และอ่านหนังสือแตก 3) ผู้เรียนมีทักษะการคิดเลขเร็ว/คิดเลขคล่อง 4) ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์/แก้ปัญหาได้ 5) ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 6) การพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำ >>การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 120 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนของสถานศึกษานำร่อง 5 โรงเรียน ได้แก่ 1. โรงเรียนหยกฟ้า 2. โรงเรียนบ้านส้มเลา 3. โรงเรียนบ้านซับน้อย 4. โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 5. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) >>โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้นำความองค์ความรู้ที่ได้รับจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เหมะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนต่อไป อย่างยั่งยืน

 

   อ่าน 166 ครั้ง