ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 “พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ศธจ.เพชรบูรณ์ ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (PNBPEO Zero Tolerance) ปี 2567”

รายละเอียด >>  วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ศธจ.เพชรบูรณ์ ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (PNBPEO Zero Tolerance) ปี 2567” โดยมี นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะข้าราชการ/บุคลากร ร่วมประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการไม่ยอมรับการทุจริตคอรัปชั่น และร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้น ในองค์กรอย่างจริงจัง ณ สำนักงานศึกธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ >>นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำกล่าวประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ความว่า -ข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชบูรณ์ ที่ได้มารวมกันอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ทุกคนล้วนมีจิตมุ่งมั่นที่จะสนองคุณแผ่นดิน และมีความยินดีที่จะประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โอกาสนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านได้กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูณ์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บัดนี้ -ข้าพเจ้า.....(กล่าวชื่อตนเอง).....ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า/จะซื่อตรงจงรักภักดี/ต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า/ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์/จะเป็นคนดีมีคุณธรรม/ประพฤติตนในสัมมาอาชีพ/ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง/ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ/และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์/กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง/ไม่ทำการโกงแผ่นดิน/ไม่ทนต่อการทุจริต/และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่/หาผลประโยชน์บนความทุกข์ของประชาชน/และขอถวายสัจวาจาว่า/จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท/สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด /ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม/จะดำเนินชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์/ยืนเคียงข้างสุจริตชน/เพื่อความมั่นคง/มั่งคั่ง/ยั่งยืน/ของราชอาณาจักรไทยสืบไป >>ในการนี้ นางพรหมภัสสร อยู่พืช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงานว่า นับเป็นความภูมิใจของข้าราชการและบุคลากรทุกคน ที่จะร่วมกันประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน ในการไม่ยอมรับการทุจริตคอรัปชั่น และร่วมสร้างวัฒนธรรมที่ซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้น ในองค์กรอย่างจริงจัง สอดรับกับเจตจำนงของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ มุ่งมั่นการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องการให้คนไทยมีความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสร้างความสุขให้ประชาชนควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการสร้างความตระหนักด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สร้างค่านิยมซื่อสัตย์สุจริต น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นี้ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในหัวข้อกิจกรรม คือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (PNBPEO Zero Tolerance)

 

   อ่าน 52 ครั้ง