ภาพกิจกรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ภาพกิจกรรม  

เรื่อง >>  วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 โครงการ “ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 3

รายละเอียด >>  วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวสุภาพันธุ์ ทองพยงค์ ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำคณะบุคลากร เข้าร่วม “โครงการ “ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม” ปีที่ 3 พาเด็กกลุ่มเปราะบางซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ต้อนรับเปิดเทอมใหม่” โดย นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี นายมาโนชญ์ คงรันตชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ >>นายมาโนชญ์ คงรันตชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า นโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนควบคู่กับโครงการเพชรบูรณ์พอเพียง ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการบูรณาการและพัฒนาทรัพยากรต่างๆ ให้คนเพชรบูรณ์ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตซึ่งสอดคล้องกับแนวทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีภารกิจการให้บริการด้านสวัสดิการแก่กลุ่มเปราะบาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ และทีมวันโฮม ประกอบด้วย บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ได้ จัดโครงการ "ทีมเพชรบูรณ์ช่วยแชร์ พาน้องช้อป รับเปิดเทอม" ขึ้น ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคมแห่งการแบ่งปัน และสร้างโอกาสให้แก่เด็กๆ ในกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ พม.เพชรบูรณ์ ได้ให้การดูแลอยู่ให้ได้รับความช่วยเหลือด้านเงินทุนและโอกาสทางสังคม >>กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการเลือกซื้อสินค้าต้อนรับเปิดเทอมในห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาหล่มสัก พาเด็กกลุ่มเปราะบางเลือกซื้อชุดนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่ สร้างความสุขให้กับเด็กๆ โดยมีเด็กในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว อำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มสัก รวม 39 ครอบครัว ที่เป็นเด็กที่อยู่ในฐานข้อมูล TP Map หรือ Thai OM ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนตัว จากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านละ 1,000 บาท ต่อเด็กหนึ่งคน และจากภาคเอกชนสมทบให้อีก คนละ 1,000 บาทรวมเป็นวงเงิน 2,000 บาทต่อเด็ก 1 คน รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน จัดอาหารกลางวัน เป็นชุด KFC Lunch Box ให้เด็กๆได้รับประทาน

 

   อ่าน 33 ครั้ง