ดาวน์โหลดเอกสาร
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ที่ วัน เดือน ปี รายการดาวน์โหลด / ไฟล์แนบ
1 19 พฤษภาคม 2563 งานวิจัย การศึกษาความต้องการของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ในการรับบริการทางการศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนเพชรบูรณ์

2 20 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ปี กศจ.เพชรบูรณ์

3 20 กุมภาพันธ์ 2563 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของการบูรณาการการจัดการศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์

4 23 มกราคม 2563 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

5 23 ธันวาคม 2562 วารสารประชาสัมพันธ์ ศธจ.เพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562

6 13 ธันวาคม 2562 การบูรณาการจัดการการจัดการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

7 07 พฤศจิกายน 2562 แผนปฏิบัติราชการ รายปี ตามมติ ครม.4 ธ.ค.2560

8 07 พฤศจิกายน 2562 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ตามมติ ครม.4 ธ.ค.2560

9 07 พฤศจิกายน 2562 แผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี ตามมติ ครม.4 ธ.ค.2560

10 07 พฤศจิกายน 2562 แบบฟอร์มโครงการ ตามมติ ครม.

11 21 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรส่งเสริมวินัยจราจรของผู้เรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์

12 29 ธันวาคม 2560 เอกสารการสมัครสอบศึกษานิเทศก์

13 13 กันยายน 2560 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

14 07 กันยายน 2560 การเชื่อมโยงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในพื้นที่

15 07 กันยายน 2560 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ

16 07 กันยายน 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

[หน้าแรก] [หน้าก่อน] 1 | 2