ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปและประกาศของหน่วยงาน

เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 (กระบวนการกำกับ ดูแล และสนับสนุนการบริหารจัดการเงินอุดหนุดโรงเรียนเอกชนในระบบ ทุกปร   [เมื่อ 13 กันยายน 2565]

รายละเอียดข่าว : ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 (กระบวนการกำกับ ดูแล และสนับสนุนการบริหารจัดการเงินอุดหนุดโรงเรียนเอกชนในระบบ ทุกประเภท)

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

อ่าน 35 ครั้ง